ردیفشرح فعالیتتاریخ انجام
1اهمیت شناسایی بیماران بدون علائم در عملکرد گاوهای شیری ( سخنرانی در تاریخ 1388/04/21 با مجوز شماره نامه 816 مورخ 1388/03/19) در شرکت تعاونی گاوداران صنعتی خراسان انجام شد.1388/04
2اثرات اقتصادی بیماریهای دامی وروشهای کنترل آنها1388/12
3مدیریت بهداشت وسلامت گاوهای تازه زا1388/10
4برنامه واکسیناسیون در گله های گاوشیری1389/03
5بهداشت وبیماریهای گوساله های شیری1388/12